Mer om vattenrådet

Mer om vattenrådet

Mer om vattenrådet


Gullmarns vattenråd startades upp under 2007 som ett lokalt samverkansforum för vattenfrågor i Gullmarns avrinningsområde.

Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom Gullmarns avrinningsområde, och att föra en nära dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet. För att få ett brett samarbete består vattenrådet av representanter från olika verksamheter.

Gullmarns vattenråd bildades för att medverka i arbetet med statusklassning och karaktärisering för avrinningsområdet, vara delaktiga i arbetet med att sätta upp miljömål för vattenarbetet och för att vara samrådspart när åtgärdsprogram för avrinningsområdet utformas. Vattenrådet ska dessutom genom olika aktiviteter främja en aktiv medverkan av olika aktörer och intressenter inom avrinningsområdet, t.ex. genom möten och annan information.

Gullmarns vattenråd styrs av en ledningsgrupp med verksamhetsutövare och organisationer som i betydande grad påverkar eller påverkas av vattenkvaliteten i avrinningsområdet. Ledningsgruppen samordnar arbetet i vattenrådet, initierar vid behov bildandet av arbetsgrupper och samordnar kontakterna med vattenmyndigheten.

Andra intresserade organisationer och enskilda kan anmäla sig till en observatörsgrupp. Observatörsgruppen ingår inte i ledningsgruppen, men får fortlöpande information om vattenrådets arbete, t.ex. minnesanteckningar från ledningsgruppens möten. Till observatörsgruppen kan man anmäla sig genom att kontakta någon i ledningsgruppen.

Det huvudsakliga arbetet i Vattenrådet sker i olika arbetsgrupper där ett stort antal intresserade aktörer kan ingå. Arbetsgrupper bildas när behov uppstår och fungerar som informella och öppna nätverk. Exempel på arbetsgrupper som redan arbetar är en grupp som arbetar med frågor kring enskilda avlopp och en grupp som samarbetar kring recipientkontroll i området.


Vill du vara med i Gullmarns vattenråd?
Om du är intresserad av arbetet i Gullmarns vattenråd och även fortsatt vill ha information om arbetet med vattenkvalitet i vårt område kan du anmäla dig till vår observatörsgrupp. För att anmäla dig till observatörsgruppen kontaktar du någon av oss under ”kontakta oss”.