Projekt


Projekt

Vatten i skolan

Vattnet i skolan är ett LONA-projekt som Lygnerns vattenråd (i Västerhavets vattendistrikt) har drivit tillsammans med Bollebygds kommun under 2013-2016. Dessutom har Borås Stad, Härryda kommun, Marks kommun och Strömma Naturbruksgymnasium medverkat.

Projektet har inneburit en samverkan mellan vattenrådet och intresserade förskolor/skolor inom Rolfsåns avrinningsområde. Syftet har varit att testa ett arbetssätt där vattenrådet letat upp pedagogiska vattenmiljöer vid respektive skola och erbjudit hjälp att undersöka och håva smådjur i miljöerna tillsammans med lärare och elever. Totalt har tio förskolor eller skolor deltagit inom avrinningsområdet.

Vandringshinder


Gullmarns vattenråd, som är ett samverkansorgan för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom Gullmarsfjordens avrinningsområde, arbetar bl.a. med åtgärder för att höja den ekologiska statusen inom området. Ett led i detta arbete är att inventera och åtgärda vandringshinder för fisk och annan fauna inom avrinningsområdet. Vandringshinder består ofta av anlagda dammar vid ex kraftverk, men kan även finnas vid vägar, ofta i form av felaktigt anlagda vägtrummor